Kuzsnerné Dr. Bereczi Éva - Ügyvédi és Ingatlaniroda - Sopron Ingatlan - Soproni Ingatlanok

Munkánk során törekszünk arra, hogy a jogi problémákat komplexen kezeljük. Ennek megfelelően az iroda jogi tevékenysége számos jogterületre kiterjed, úgy mint

- Klasszikus  polgári és családi jog
- Ingatlanjog
- Cégjog
- Munkajog
- Büntető- és  szabálysértési jog
- Szellemi alkotások joga, versenyjog
- Közbeszerzés
- Pénzügyi- és adójog
- Peres, nemperes, továbbá egyéb hatósági eljárásokban jogi képviseletKLASSZIKUS POLGÁRI ÉS CSALÁDI JOG

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik a klasszikus polgári jogi kérdések terén. Jogi tanácsot nyújtunk, okiratot szerkesztünk és bírósági peres, illetve nemperes, valamint különböző hatósági eljárásokban képviseljük megbízóinkat az életviszonyok számtalan területén.

A teljesség igénye nélkül közreműködünk tulajdonjogot, haszonélvezetet, szolgalmat érintő ügyekben, birtokháborítási, tulajdonvédelmi eljárásokban, bármely szerződéses jogviszony létrehozásában, kialakításában (adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet, haszonbérlet, tartási szerződés, stb.). Eljárunk öröklési jogi kérdésekben közjegyzők, hatóságok előtt, végrendeleteket, öröklési szerződéseket készítünk. Eljárunk alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek bejegyzése iránt, valamint közreműködünk működési kereteik kialakításában.

Képviseljük megbízóinkat a családi jog bármely területén: házasság felbontási, gyermek elhelyezési, házassági vagyonjogi kérdésekben.


INGATLANJOG

Az iroda tevékenységének hangsúlyos területe az ingatlanjog. Így közreműködik ingatlanok megszerzésének lebonyolításában, az ingatlant érintő jogi kérdések feltárásában - mely kiterjed az adó- és illetékproblémákra -, valamint az ingatlanhasznosítási kérdések véleményezésében, megvalósításában. Fentiekre vonatkozóan elkészítjük az ingatlanátruházás, építés és hasznosítás okiratait és eljárunk a jogügylettel kapcsolatos valamennyi hatóságnál a bejegyzési, átjegyzési, banki, adó- és illeték kérdésekben.

Részt veszünk ingatlanfejlesztési előkérdések megoldásában is, lebonyolítunk telekalakítást, belterületbe vonást és más célú hasznosítást.

Közreműködünk társasházak alapításban, működési kérdéseiknek kialakításában (alapító okirat és a működéshez kapcsolódó okiratok elkészítése).


CÉGJOG

Az iroda segítséget nyújt bármely társasági-, cégjogi kérdésben és véleményezi megbízói - társaságot érintő -döntéseit.

Közreműködünk gazdasági- és egyéb társaságok, szövetkezetek alapításában, elkészítjük a bejegyzéshez szükséges teljes dokumentációt, majd eljárunk az illetékes bíróságok - és amennyiben a bejegyzéshez, működéshez hatósági jóváhagyás szükséges -,más hatóságok előtt. Elkészítjük a társaságok törvényes működéséhez elengedhetetlen egyéb dokumentumokat, a felügyelőbizottság ügyrendjét stb., valamint eljárunk a társaságokat érintő bármely változás bejegyzésével kapcsolatban, a társaság státuszváltozását is ideértve.

Megbízóink igénye esetén közreműködünk a társaságok egyesülése (összeolvadása, beolvadása) és szétválása (különválása, kiválása) kapcsán. Vállalatfelvásárlás esetén véleményezzük a céltársaság szerződéses jogviszonyait, elvégezzük jogi szempontú átvilágítását. Elkészítjük a szükséges üzletrész-, illetve részvény átruházási szerződéseket. 

Ha szükséges, közreműködünk a társaságok jogutód nélküli megszüntetése kapcsán a végelszámolási, felszámolási eljárásában.

Az iroda számos soproni és Sopron környéki társaság képviseletét látja el, és közreműködött tradicionális soproni vállalkozások privatizációjában is.

Képviseletet látunk el igény esetén speciális társaságok - befektetési- és hitelintézetek - vonatkozásában, az iroda hosszú távon működött együtt Sopron egyik vezető hitelintézetével.


MUNKAJOG

Az iroda mind munkaadói, mind pedig munkavállalói oldalon ellát jogi képviseletet. Ezen kívül az egyik legnagyobb - Sopronhoz is kötődő - szakszervezet jogi képviselete is a feladatai közé tartozik.

Állunk munkaadó megbízóink rendelkezésére minden foglalkoztatást érintő kérdésben. Ebben a körben jogi tanácsot adunk, elkészítjük a foglalkoztatáshoz szükséges okiratokat (vezetői, egyéb munkaszerződések), szervezeti és működési szabályzatokat, kollektív szerződéseket. Munkaügyi jogvita esetén törekszünk a megegyezés létrehozására a felek között és annak eredménytelensége esetén, a munkaügyi bíróság előtt képviseljük megbízónkat.

Munkavállaló megbízóink igénye esetén véleményezzük a foglalkoztatásukhoz szüksége okiratokat, képviseletet látunk el munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kapcsán, ahol szintén kompromisszum létrehozására törekszünk, annak hiányában pedig a bírósági eljárás során jogi képviseletet biztosítunk.


BÜNTETŐ ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

Ellátjuk büntető eljárásban a terhelt védelmét, valamint szabálysértési eljárásban az eljárás alá vont személy védelmét is. Mindezeken kívül képviseljük a sértetteket fenti eljárásokban.
Az iroda gyakran képvisel megbízókat közlekedési bűncselekmények, közlekedési szabálysértések kapcsán.


SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA,VERSENYJOG

Az iroda képviseletet lát el védjegy lajstromozás esetén. Vállaljuk szerzői művek, szabadalmak és védjegyek felhasználásának, hasznosításának szerződéses háttere kialakítását. Az iroda többször látott el sikeres képviseletet szabadalombitorlási perekben.


KÖZBESZERZÉS

Közreműködünk ajánlattevői pozícióban közbeszerzések kapcsán. Sikeres pályázat esetén vállaljuk a beruházás teljes jogi hátterének biztosítását, a megvalósítás szerződéses hátterének kialakítását.


PÉNZÜGYI-, ADÓJOG

Jogi tanácsot adunk bármely adó- és illetékfizetési kérdésben, a fent említett jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy más egyéb kérdésben.

Foglalkozunk jövedelem-, nyereség-, és társasági adó kérdésekkel. Leggyakrabban a visszterhes-, vagy az ingyenes vagyonszerzés illetékkérdései kapcsán nyújtunk jogi szolgáltatásokat. Ilyen kérdések elsősorban az adásvétel, tartás, ajándékozás, öröklés illetékvonzatai és kedvezményei, valamint mentességei.


PERES, NEMPERES ÉS EGYÉB KÉPVISELET

Az iroda nagy gyakorlattal bír a fenti kérdések kapcsán szükségessé váló bírósági peres, és nemperes képviselet terén.

Képviseljük megbízóinkat továbbá minden hatóság és más szerv előtt. Ilyenek elsősorban az adó-, ingatlanjogi-, építésügyi-, gyámhatósági, valamint a Magyar Államkincstár és a Regionális Közigazgatási Hivatalok, továbbá a VPOP stb. előtti ügyek.